Deze website is eigendom van het bedrijf:
HOYEZ
71 RUE DE LILLE
ZONE INDUSTRIELLE – F. 59710 AVELIN
De hoofdredactrice van deze website is Mevrouw Stéphanie BRICOUT in de hoedanigheid van Marketing / Communicatie Directrice van HOYEZ VNV.

Contact
HOYEZ
71 RUE DE LILLE
ZONE INDUSTRIELLE – 59710 AVELIN

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid
De gebruikers van de website www.hoyez.com zijn gehouden de bepalingen van de wet “Informatique et libertés” (Franse wet ter bescherming van persoonsgegevens) na te leven, op straffe van strafrechtelijke sancties.
Zij moeten zich met name onthouden van, wat naamsgebonden gegevens betreft waartoe zij toegang hebben, elke verzameling, verkeerd gebruik en over het algemeen van elke handeling die afbreuk kan doen aan de privacy of de goede naam van de personen.

Afwezigheid van waarborg
Wij garanderen niet dat deze website vrij is van gebreken, fouten of weglatingen, noch exact beantwoordt aan het gebruik waarvoor het door de gebruiker is bestemd. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor eventuele gebreken, fouten of weglatingen van deze website, noch voor eventuele financiële verliezen of andere schade die hieruit kan voortvloeien.

Rechten voorbehouden
De algemene structuur, evenals de teksten, beelden (al dan niet geanimeerd) en geluiden waaruit deze website bestaat [behoudens andersluidende vermelding] zijn eigendom van het bedrijf Hoyez.
Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website, via om het even welk procédé, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf Hoyez en zou een vervalsing zijn die bestraft wordt door de artikelen L.335-2 en verder van het Franse Wetboek inzake Intellectuele Eigendom.
De merken van het bedrijf Hoyez die voorkomen op de website zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van die merken zonder uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf Hoyez is dus verboden.

Hyperlinks
De in het kader van deze website geïmplementeerde hyperlinks naar andere hulpmiddelen op het internet kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf Hoyez vallen. De gebruikers en bezoekers van de website mogen geen link plaatsen naar deze site zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf Hoyez.

Uw rechten
Bij toepassing van de artikelen 27 en 34 van de wet “Informatique et libertés” (Franse wet ter bescherming van persoonsgegevens) nr. 78-17 van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van verbetering of schrapping van uw persoonsgegevens. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u ten alle tijde een schrijven richten aan het bedrijf Hoyez:
HOYEZ
71 RUE DE LILLE
ZONE INDUSTRIELLE – 59710 AVELIN